Αρχεία 16ου - 19ου αι. επιστροφή

Διοικητικά >> Βενετική Διοίκηση >> Fortezza di Asso (Διοίκηση Φρουρίου Άσου)

Διοικητικά-Δικαστικά
-Proclami, Registri 35, ετών 1713-1796
-Libri Estraordinari 18, ετών 1701-1787
-Libri diversorum 12, ετών 1735-1796
-Intromissioni, Libri 34, ετών 1712-1796
-Mandati, Libri 16, ετών 1719-1762
-Citazioni, Libri 31, ετών 1733-1797
-Comparse diverse, Libro 1794
-Lettere spedite, Libri 6, ετών 1687-1797
-Sentenze presenti, Libri 29, ετών 1689-1793
-Sentenze assenti, Libri 38, ετών 1699-1795
-Processi criminali, ετών 1663-1797
-Processi di stride, ετών 1789-1793
-Suffragi, Filze ετών 1714-1796
-Scritture, Filze ετών 1697-1792
-Lettere ricevute, Filze ετών 1656-1792
-Carte animo, Colti ετών 1730-1797
-Prove di fortuna, ετών 1724-1788
-Vadie, Colti ετών 1708-1767
-Carte diverse, ετών 1740-1749

Υγειονομείο Άσου
-Lettere ricevute, ετών 1771-1797
-Licenze, Libri 14, ετών 1687-1797 και λυτά ετών 1788-1789
-Patenti, Passaporti, Libri 12, ετών 1705-1797 και Filze ετών 1786-1796
-Pieggiarie e Patenti, Libri 25, ετών 1690-1787
-Patenti e Licenze, Libri 2, ετών 1770-1781