Αρχείο Βενετικής Διοίκησης

Περιγραφή σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής

Αναλυτική περιγραφή περιεχομένου