Αρχεία 16ου - 19ου αι. επιστροφή

Διοικητικά >> Βενετική Διοίκηση >> Regimento di Cefalonia (Διοίκηση Κεφαλονιάς)

Διοικητικά-Δικαστικά
-Indice per alfabetto ti tutte le costituzioni, overo statuti municipali di Cefalonia
-Consiglio della Comunita, Atti, Libri 1, 5, 7, 8, 10, 14, ετών 1593-1754
-Libri Estraordinari-atti diversi, ετών 1690-1795
-Intromissioni, Libri 1, 5-9, ετών 1738-1767
-Notifiche, Libri 1-7, 9-13, 15-17, 19, 21-33, 35-37, 39-44, 46-51, ετών 1678-1798
-Depositi, Libri 10, ετών 1690-1797
-Mandati e Sequestri, Libri 2, ετών 1787-1793
-
Rifiuti di eredita, Libro 1669-1692
-Citazioni, Libri 1-3, ετών 1730-1793
-Cause (riporto di cause, termini e deputazioni di cause), Libri 3, ετών 1690-1750
-Sentenze (presenti e assenti), Libri 30, ετών 1690-1774
-Carte varie, 1627
-Lettere diverse, filza 1728-1730
-Scritture, filze ετών 1644-1797
Carte animo, colti ετών 1770-1778
-Esami di testimoni, υποθέσεις 23, ετών 1761-1797
-Processi, ετών 1779, 1783, 1784
-Suffragi, filze ετών 1781-1795
-Cedole testamentarie e codicilli, ετών 1728-1784
-Vadie, υποθέσεις ετών 1729-1790
-Conventi (carte varie), ετών 1680-1797

Οικονομικά
-Accordi de' socii sulle decime, Libro 1793-1799
-Decime di Pirgi 1793-1798, di Erissi e Pilaro 1794-1798
-Appalto di tabacchi, Libro 1778

Υγειονομείο (Sanita)
- Lettere, Libri 5, ετών 1770-1788, 1791-1799
- Costituti arrivi, Libri 17, ετών 1770-1795
-Decreti, Libri 5, ετών 1770-1799
- Licenze, Libri 3, ετών 1690-1751
- Patenti, Libri 8, ετών 1737-1795
- Pieggiarie, Libri 2, ετών 1749-1775
- Lazzaretto, Libri 9, ετών 1763-1799

Corte Minore
-Sentenze (assenti, presenti), υποφ. 11, ετών 1771-1790
- Depositi, Sequestri, υποφ. 3, ετών 1771-1787
-Scritture, Filze ετών 1774-1796