Αρχεία 16ου - 19ου αι. επιστροφή

Διοικητικά >> Βασίλειο της Ελλάδος

-Δημόσια τάξη και ασφάλεια-Διοικητικά εν γένει, 1867-1899
-Αστυνομικά και σχέδια πόλεων, 1867-1897
-Δημοτικά-Σωφρονιστήριο, Αγορανομικά & Ερανικοί Κατάλογοι, 1867-1896
-Στρατολογικά-Υγειονομικά, 1867-1898
-Δημοτικά εν γένει, 1868-1903
-Επαρχιακοί Σύμβουλοι, Επαρχιακοί & Δημοτικοί φόροι, 1868-1940
-Οδοποιΐα-οικοδομικά, 1867-1896
-Εκπαιδευτικά-Εκκλησιαστικά, 1867-1892
-Εκλογικά, 1868-1900
-Πολιτικοί- Διοικητικοί υπάλληλοι, 1868-1896
-Τηλεγραφεία & Ταχυδρομεία, 1876-1895
-Οικονομικά εν γένει, 1876-1896
-Δημόσια κτήματα, 1878-1895
-Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως - Φυλακαί, 1877-1935
-Λιμενικά εν γένει, 1876-1896
-Τελωνειακά εν γένει, 1876-1896
-Υπουργείο Στρατιωτικών, 1876-1899
-Λογιστικά εν γένει, 1876-1881