Αρχεία 16ου - 19ου αι.

Διοικητικά >> Γαλλική Κατοχή
επιστροφή

Δημοκρατικοί Γάλλοι, 1797-1798
Comitato Civile di Fortezza 1797-1798
Comitato Civile di Livato 1797-1798
Comitato Civile di Asso 1797-1798
Comitato Civile di Lixuri 1797-1798 (αταξινόμητο)

Αυτοκρατορικοί Γάλλοι, 1807-1809
Governo Francese, 1808-1809 (αταξινόμητο)